Forretningsbetingelser

Shark & Co. A/S er organiseret som et aktieselskab (A/S) med CVR nr. 29011818 og har hjemsted i Horsens.

Disse forretningsbetingelser gælder for enhver opgave, som Shark & Co. A/S udfører, medmindre andet er skriftligt aftalt.

1. Opgaven

1.1 Kunden er ansvarlig for, at Shark & Co. A/S rettidigt og forud for opgavens opstart modtager en opgavebeskrivelse med de nødvendige forudsætninger, informationer og data.

1.2 Når Shark & Co. A/S modtager en opgave, aftales omfanget heraf med kunden, hvorefter det kan justeres løbende efter behov. En opgave indeholder som udgangspunkt 1. korrektur og efterfølgende rettelser. Shark & Co. A/S’ 2. korrektur er således ekstra arbejde, som faktureres særskilt med mindre andet er skriftligt aftalt.

1.3 Mangelfuld levering, fejlagtige informationer eller ændrede forudsætninger fra kunden kan medføre ekstra betaling.

1.4 Hvis kunden ikke rettidigt leverer alle nødvendige forudsætninger, informationer og data, kan Shark & Co. A/S ikke garantere rettidigt levering eller drages til ansvar for, at det aftalte leveringstidspunkt ikke overholdes.

1.5 Almindeligvis opbevares kopi af det færdige ydelse/materiale i 2 år efter leveringen, dog kun ½ år efter samarbejdets ophør. Shark & Co. A/S udleverer en kopi på anmodning, forudsat af der ikke er forfaldne krav mod kunden. Kunden betaler tidsforbrug og omkostningerne forbundet hermed.

 

2. Annullering

2.1 Ønsker kunden at annullere en opgave efter igangsættelse, er kunden forpligtet til at betale for alt udført arbejde.

2.2 Eventuelle omkostninger forbundet med aflysningen betales af kunden, herunder bl.a. forpligtelser vedr. den planlagte produktion som Shark & Co. A/S eller dennes underleverandører hæfter for.

2.3 Begge parter har forpligtet sig til at begrænse omkostningerne i forbindelse med en annullering.

 

3. Behandling af personoplysninger

3.1 Shark & Co. A/S behandler personoplysninger i forbindelse med udførelse af opgaver, og er i den forbindelse dataansvarlig for den pågældende behandling. Spørgsmål vedrørende vores databehandling samt indsigts- og sletteanmodninger kan sendes til vores interne persondatakoordinator på helle@sharkogco.dk. For nærmere information om vores håndtering af persondata henvises til Shark & Co. A/S’ privatlivspolitik, som kan læses på Shark & Co. A/S’ hjemmeside.

 

4. Fortrolighed

4.1 Parterne forpligter sig til under og efter et samarbejde at behandle viden om hinanden fortroligt.

4.2 Shark & Co. A/S er forpligtet til at behandle alle oplysninger i relation til opgaven og kunden fortroligt. Alle medarbejdere og freelancere hos Shark & Co. A/S har underskrevet en fortrolighedserklæring.

 

5. Fakturering og betaling

5.1 Hvis andet ikke er aftalt, fremsendes faktura ved opgavens eller delopgaves afslutning. Shark & Co. A/S forbeholder sig retten til undervejs i processen at acontofakturere, hvis det skønnes hensigtsmæssigt.

5.2 Betalingsbetingelserne er 14 dage fra fakturadato, medmindre andet er aftalt. Ved for sen betaling beregnes renter og omkostninger i henhold til renteloven.

5.3 Shark & Co. A/S har ret til omgående at fremsætte krav om betaling af forfaldne og uforfaldne tilgodehavender hos kunden, at overgive tilgodehavender til retslig inkasso samt at stoppe alle leverancer, såfremt betalinger udestår.

5.4 Udover den tilbudte eller aftalte pris, er Shark & Co. A/S berettiget til at kræve betaling for:

  • Ekstra arbejde der påløber som følge af ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt materiale leveret af kunden samt ændringer i briefing efter igangsættelse.
  • Overarbejde eller andre foranstaltninger, der aftales med kunden efter aftalens indgåelse.
  • Ekstra omkostninger som følge af ændringer i afgifter og lign.
  • Ekstra omkostninger som følge af ekstraordinære prisstigninger på materialer og lignende, der anvendes til den aftalte kampagne.

5.5 Anerkender kunden ikke en faktura, er kunden forpligtet til senest 5 dage efter modtagelsen af fakturaen at reklamere skriftligt.

 

6. Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring

6.1 Shark & Co. A/S er ansvarlig for at sikre, at den leverede ydelse er i overensstemmelse med den danske markedsføringslov (§§ 1-11) med de nedenfor anførte begrænsninger.

6.2 Hvis der benyttes prismarkedsføring, er kunden altid ansvarlig for, at denne lever op til gældende lovgivning og Forbrugerombudsmandens retningslinjer på området. Hvis kunden leverer leads til Shark & Co. A/S er kunden ansvarlig for, at disse er opsamlet lovligt og lovligt kan bruges i det omfang, der aftales mellem parterne.

6.3 Ved kundens godkendelse af det af Shark & Co. A/S udførte arbejde, afskærer kunden sig fra efterfølgende at gøre et erstatningsansvar gældende mod Shark & Co. A/S.

6.4 Shark & Co. A/S er ikke ansvarlig for forsinkelser, der ikke kan tilskrives Shark & Co. A/S, f.eks. ekstraordinære forsinkelser hos eksterne leverandører eller andre forsinkelser som følge af ekstraordinære omstændigheder som f.eks. force majeure, krig og globale epidemier.

6.5 Shark & Co. A/S’ ansvar omfatter ikke ansvar for indirekte tab eller driftstab, herunder tab af data, tabt indtjening, tab af goodwill, tab som følge af forsinkelse eller af omdømme eller andre former for indirekte tab.

6.6 Shark & Co. A/S er ikke ansvarlige for kundens tab der skyldes virusangreb, uautoriserede ændringer som følge af hacking, uautoriseret adgang eller lignende uanset at virusangrebet eller ændringen kan tilbageføres til Shark & Co. A/S.

6.7 Det er kundens ansvar, at alle leverede forudsætninger, informationer og data overholder den for kunden gældende lovgivning, herunder ikke krænker tredjemands patent-, ophavs- eller varemærkeret.

6.8 Kunden sikrer, at anden lovgivning og branchekutymer mv. iagttages. Kunden orienterer skriftligt Shark & Co. A/S i passende tid forud for ydelsens levering om særlige lov- og produktkrav mv., som Shark & Co. A/S skal tage højde for.

6.9 Kunden skal straks erstatte ethvert krav som Shark & Co. A/S måtte blive mødt med som følge af kundens manglende overholdelse af lovgivning, krænkelse af tredjemands rettigheder mv., ligesom kunden er erstatningsansvarlig for eventuelt tab, som Shark & Co. A/S måtte lide i forbindelse hermed fx advokatomkostninger.

 

7. Ophavsret og markedsføring

7.1 Såfremt intet andet er aftalt får kunden, betinget af betaling, brugsretten til det udarbejdede materiale på det danske marked.

7.2 Shark & Co. A/S og dertilhørende underleverandører kan, medmindre andet er aftalt, gøre brug af kundens kendetegn og leverede ydelser som led i egen markedsføring, forudsat at det sker loyalt og under iagttagelse af fortrolighedsforpligtelsen. Kunden skal informere Shark & Co. A/S, såfremt Shark & Co. A/S ikke må anvende kundens kendetegn og leverede ydelser.

 

8. Reklamation og mangler

8.1 Reklamation skal ske skriftligt og senest 5 arbejdsdage efter levering af en ydelse eller delydelse har fundet sted. For mangler, som ikke kan opdages ved omhyggelig undersøgelse, skal reklamation ske senest 5 arbejdsdage efter, at fejlen/manglen ved almindelig agtpågivenhed kunne være opdaget.

8.2 For fejl og mangler, hvor der måtte blive reklameret efter fristens udløb, kan Shark & Co. A/S ikke drages til ansvar.

 

9. Lovvalg og værneting

9.1 Eventuelle tvister mellem Shark & Co. A/S og en kunde afgøres efter dansk ret og kan alene indbringes for retten i Horsens efter retsplejelovens regler.

Maj 2022

Shark & Co. A/S